POSLANIE, CIEĽ A ZÁSADY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

STRATEGICKÁ VÍZIA

Podľa slov nemeckého filozofa Jaspersa má človek domov tam, kde sa cíti dobre. Práve táto pokroková myšlienka viedla zakladateľov neziskovej organizácie DOMINIK k vytvoreniu zariadenia sociálnych služieb, kde ťažiskom starostlivosti o seniorov je zachovanie ich práva na sebaurčenie, samostatnosť a zároveň možnosť prekonať prekážky každého dňa kvalitne poskytovanými službami.

V I. etape výstavby a realizácie projektu v roku 2008 – 2010 sme vytvorili zariadenie, ktoré plne rešpektuje potreby seniorov a osôb so zdravotným postihnutím. Najväčšou prioritou pre realizátorov projektu bolo umožniť klientom zariadenia nielen bývať, ale naozaj tu aj žiť so všetkým čo k tomu patrí.

Podarilo sa nám zosúladiť výhody bezbariérového komplexu so širokou ponukou najmodernejších postupov a metód v opatrovaní a starostlivosti o seniorov. Ľudskosť, prívetivosť a chápavosť, sú v Dominik n.o. rovnako  dôležité, ako starostlivosť a kvalifikované vedomosti v oblasti starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc iných. Okrem modernej infraštruktúry svojim klientom ponúkame rôzne terapeutické a aktivizačné činnosti. Vytvorili sme prostredie ľudskej bezbariérovosti vo vysoko humánnom prostredí o čom svedčí aj získanie národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE v kategórií poskytovateľ sociálnych služieb v roku 2019 a ocenenie nadáciou Slovak Gold a udelenie certifikátu kvality za poskytovanie služieb seniorom a osobám so zdravotným postihnutím.

Zariadenie sociálnych služieb Dominik je v podstate živý organizmus, žije, rastie, mení sa. Neustále zmeny a nárast záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v Dominik n.o. nás viedlo k príprave projektu II. Etapy výstavby zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Druhá etapa vo svojom ponímaní predstavuje bezpečné prostredie pre ľudí trpiacich Alzheimerovou demenciou, kde zohľadňujeme všetky prvky, ktoré tejto skupinke ľudí pomáhajú a aktivizujú ju v činnosti.

Výstavba druhej etapy plne nadviazala na prvú budovu a vytvorila tak komplex nadštandardne poskytovaných sociálnych služieb.

POSLANIE

Poslaním DOMINIK, n.o. je poskytnúť dôstojný život ľuďom, ktorí nemôžu žiť vo svojej vlastnej domácnosti z dôvodu postupnej straty sebestačnosti, prípadne závažných zmien zdravotného stavu. Podpora a pomoc smeruje k udržaniu, prípadne rozvoju schopností seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a napomáha pri sprostredkovaní kontaktov s rodinou a okolím.

Poslanie : SLUŠNE  S ÚCTOU A DÔSTOJNOSŤOU SPREVÁDZAŤ

CIEĽ

Dominik n.o. sa snaží vo svojom Zariadení pre seniorov,  Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení o aplikáciu moderných opatrovateľských metód spolu s komplexným a individuálnym prístupom k seniorom a osobám so zdravotným postihnutím vytvorením bezbariérového prostredia a poskytnutím sociálnej istoty a zodpovedajúcej starostlivosti. Okrem realizovania zákonom stanovených činností robíme všetko pre rozvoj klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania. Cieľom zariadenia sociálnych služieb je vytvorenie štruktúrovaného denného programu pre klientov, ako aj podpora ich schopností s cieľom udržať čo najvyššiu kvalitu ich života.