Postup pri prijímaní klientov do DOMINIK, n.o. je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009

Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

1. KROK:    POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU    ( ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB )

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“,  v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení si podáva občan s trvalým pobytom v územnom obvode Vyššieho územného celku  spolu s Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo s výpisom zo zdravotnej dokumentácie (fotokópia lekárskej správy) nie starším ako 6 mesiacov. ( tlačivá nájdete na príslušných internetových stránkach jednotlivých vyšších územných celkov, alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne )

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si podáva osoba, ktorá je žiadateľom o poskytnutie soc. služby, v prípade zlého zdravotného stavu žiadateľa môže žiadosť podať aj iná osoba, ktorá bude pre tento účel ustanovená opatrovníkom.

Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete do príslušného samosprávneho kraja podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude zaslané.

30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“  si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o  odkázanosti na sociálnu službu“ /osobne alebo poštou /, alebo je potrebné písomne sa vzdať odvolania a právoplatnosť môže byť vyznačená bezodkladne.

 

2. KROK:    POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU   (ZARIADENIE PRE SENIOROV)

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“,  v zariadení pre seniorov si podáva občan s trvalým pobytom v územnom obvode mesta a obce spolu s Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo s výpisom zo zdravotnej dokumentácie (fotokópia lekárskej správy) nie starším ako 6 mesiacov. ( tlačivá nájdete na príslušných internetových stránkach miest a obcí, alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne )

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si podáva osoba, ktorá je žiadateľom o poskytnutie soc. služby, v prípade zlého zdravotného stavu žiadateľa môže žiadosť podať aj iná osoba, ktorá bude pre tento účel ustanovená opatrovníkom.

Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na  príslušný samosprávny orgán ( mesto, obec ) podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude zaslané.

30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“  si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o  odkázanosti na sociálnu službu“ /osobne alebo poštou /, alebo je potrebné písomne sa vzdať odvolania a právoplatnosť môže byť vyznačená bezodkladne.

 

3. KROK:   PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMINIK, n.o.

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v DOMINIK, n.o. Veľká Lehota, je nutné, aby si podal písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( tlačivo nájdete na internetovej stránke www.dominikno.sk  v sekcii tlačivá, alebo si ju môžete prevziať osobne u sociálnej pracovníčky p. Mgr. Cecílie Šályovej ). Uvedenú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby môžete do nášho zariadenia doručiť osobne, e-mailom, alebo poštou.               ( DOMINIK, n.o., Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota ) 

K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ priložíte nasledovné prílohy:

a/ právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané príslušným samosprávnym orgánom,

bpotvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok /dôchodok, a iné/,

c/ „Vyhlásenie o majetku”  ( predpísané tlačivo s overeným podpisom )

d/ Potvrdenie o bez infekčnosti ( vydané lekárom )

V prípade, že v zariadení  nemáme  voľné miesto pre umiestnenie, Vašu žiadosť zaradíme  do evidencie žiadateľov. Zoznam žiadateľov je vedený v programe CYGNUS.  O poradí sa môžete informovať osobne, ale  aj telefonicky na tel. číslach: 0917 739 830, 045/285 1201 u p. PhDr.Eriky Sučanskej )

Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete v poradí, včas Vás upovedomíme o možnosti nástupu.