• zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých

 • organizujeme donášku liekov a zdravotných pomôcok

 • zabezpečujeme pedikúru, masáž,  kaderníka a kozmetiku

 • vykonávame pranie a žehlenie osobného šatstva

 • zabezpečujeme upratovanie

V našom zariadení ďalej poskytujeme:

 • Výchovnú činnosť: cieľom je klientom vypracovať individuálne plány rozvoja osobnosti (IPRO) s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti a záujmy a vytvoriť plán sociálnej rehabilitácie

 • Kultúrnu činnosť: zabezpečujeme návštevy divadelných predstavení, návštevy výstav, vystúpení a zúčastňujeme sa iných kultúrnych podujatí.

 • Pracovné činnosti:
  • Tkáčska dielňa – tkanie kobercov na krosnách

  • Pečenie chleba – klienti majú k dispozícii murovanú pec na pečenie chleba

  • Animoterapia – liečenie pomocou zvierat, starostlivosť o zvieratá (domáce zvieratá)

  • Rozvoj manuálnych činností – nácvik a udržanie sebaobslužných činností, vyšívanie, šitie, štrikovanie…

  • Dobrovoľné upratovacie práce (zametanie, odpratávanie snehu, starostlivosť o záhradu, úprava okolia, utieranie prachu, umývanie riadu,…) – podľa schopností a záujmu klienta

  • Dobrovoľná práca v kuchynke ( dobrovoľné pečenie, varenie, príprava občerstvenia na rôzne príležitosti,….)

 • Rekreačnú činnosť – prechádzky do okolia, posedenie v záhrade, návšteva kostola.
 • Účasť na spoločenskom dianí – zapájanie sa do aktivít organizovaných obcou Veľká Lehota, a nadväzovanie spolupráce so študentmi – dobrovoľníkmi, Základnou školou a materskou školou v obci…

 • Duchovnú činnosť – v zariadení je vytvorený priestor pre duchovnú činnosť, v ktorom sa slúžia bohoslužby s rešpektovaním vierovyznania. V prípade potreby kňazi vykonajú sviatosť zmierenia, pre ťažko chorých a umierajúcich, aj pomazanie nemocných.

 • Pre svojich klientov poskytujeme sociálno – právne poradenstvo

 • Liečebnú rehabilitáciu – individuálnu rehabilitáciu prostredníctvom rehabilitačných postupov

Pri realizácii uvedených činnosti prihliadneme na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb, pričom vychádzame zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko motivovať k pracovným, výchovným a oddychovým aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú. Našou úlohou je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, a preto sa snažíme vybrať vhodné záujmové, kultúrne, a iné aktivity podľa ich potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu, kde inšpiráciou sú samotní klienti, ako aj ich rodina.