Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou, alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a má najmenej V. stupeň odkázanosti, podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Poskytujeme

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 1. pracovná terapia
 2. záujmová činnosť

Utvárame podmienky na

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí

DOMINIK n.o. poskytoval tento druh sociálnej služby od roku 2010, od roku 2015 už prijímateľov sociálnej služby tohto druhu neprijíma.