ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV DOMINIK, n.o. Veľká Lehota

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • ÚČELOM ETICKÉHO KÓDEXU JE STANOVIŤ ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE DOMINIK, A INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O PRÍSTUPE, KTORÝ JE OPRÁVNENÁ  OČAKÁVAŤ.

 

 • ZAMESTNANCI DBAJÚ NA DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV TAK, AKO SÚ VYJADRENÉ  V LISTINE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD, RIADIA SA PLATNÝMI ZÁKONMI TOHTO ŠTÁTU A ZÁVÄZNÝMI PREDPISMI, SÚVISIACIMI S VÝKONOM ICH POVOLANIA.

 

 • VŠETCI ZAMESTNANCI SA STARAJÚ O PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZMYSLE ETICKÉHO KÓDEXU, PRETOŽE PRÁCA V TEJTO  OBLASTI NEMÔŽE BYŤ IBA PODĽA PREDPISOV A NORIEM, ALE OMNOHO VIAC ZÁLEŽÍ NA ETIKE, SPRÁVANÍ, TRPEZLIVOSTI A OBETAVOSTI PRI STAROSTLIVOSTI O PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.

 

ETICKÉ ZÁSADY VO VZŤAHU K PRIJÍMATEĽOM SLUŽIEB

 • POMÁHAME ĽUĎOM, KTORÍ NAŠU PODPORU A POMOC POTREBUJÚ, BEZ OHĽADU NA NÁRODNOSŤ, RASU, VIERU, VEK, POHLAVIE, POLITICKÉ PRESVEDČENIE, EKONOMICKÚ SITUÁCIU A SPOLOČENSKÉ POSTAVENIE.

 

 • SPRÁVAME SA ZDVORILO A PRISTUPUJEME KU KAŽDÉMU ČLOVEKU AKO K JEDINEČNEJ ĽUDSKEJ BYTOSTI S  POCHOPENÍM, ÚCTOU, EMPATIOU, TRPEZLIVOSŤOU A CITLIVO REAGUJEME NA JEHO POTREBY.

 

 • REŠPEKTUJEME DÔSTOJNOSŤ KAŽDÉHO ČLOVEKA, JEHO SÚKROMIE, DÔVERU, JEHO POŽIADAVKY A NEPOSKYTUJEME ŽIADNE INFORMÁCIE BEZ JEHO SÚHLASU, POKIAĽ SA NEJEDNÁ O AKÚTNE OHROZENIE JEHO ŽIVOTA. NIKTO NESMIE ZNEUŽÍVAŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI JEHO DÔVERU A ZÁVISLOSŤ ŽIADNYM SPÔSOBOM.

 

 • KAŽDÝ ČLOVEK JE VŽDY ROVNOCENNÝM PARTNEROM, KTORÝ PODĽA ÚROVNE SVOJICH FYZICKÝCH A DUŠEVNÝCH SÍL SPOLUROZHODUJE O ROZSAHU A SPÔSOBE POSKYTOVANEJ PODPORY A POMOCI.

 

 • ZAMESTNANCI NEVYŽADUJÚ, ANI NEPRIJÍMAJÚ DARY A ŽIADNE ĎALŠIE ZVÝHODNENIA, KTORÉ BY MOHLI OVPLYVNIŤ ROZHODOVANIE O SLUŽBE, ALEBO NARUŠIŤ PROFESIONÁLNY PRÍSTUP KU KLIENTOM, ČÍ ŽIADATEĽOM ČO BY MOHLO BYŤ POVAŽOVANÉ ZA ODMENU ZA PRÁCU, KTORÁ JE ICH POVINNOSŤOU.

 

ETICKÉ ZÁSADY VO VZŤAHU K DOMINIK N.O. A SPOLUPRACOVNÍKOM

 

 • ZAMESTNANCI PLNIA ZODPOVEDNE SVOJE POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZKOV K DOMINIK N.O., ZA SVOJU PRÁCU NESÚ PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A  SNAŽIA SA, ABY ÚROVEŇ A KVALITA SLUŽIEB BOLA ČO MOŽNO NAJVYŠŠIA.

 

 • POKIAĽ SI ZAMESTNANEC NIE JE ISTÝ, ČI IDE O ČINNOSŤ ZLÚČITEĽNÚ S VÝKONOM JEHO PRÁCE V ORGANIZÁCII, PREJEDNÁ ZÁLEŽITOSŤ SO SVOJIM NADRIADENÝM. ZAMESTNANCI DÁVAJÚ PREDNOSŤ SVOJEJ PROFESIONÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI PRED SVOJIMI SÚKROMNÝMI ZÁUJMAMI.

 

 • ZAMESTNANCI REŠPEKTUJÚ POKYNY SVOJICH NADRIADENÝCH I OSTATNÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV A SNAŽIA SA VYUŽÍVAŤ A ČERPAŤ ZO ZNALOSTÍ A SKÚSENOSTÍ SVOJICH KOLEGOV.

 

 • ZÁKLADOM VZŤAHU MEDZI ZAMESTNANCAMI JE VZÁJOMNE ČESTNÉ, SLUŠNÉ A SPOLOČENSKY KOREKTNÉ SPRÁVANIE. KRITICKÉ PRIPOMIENKY VOČI OSTATNÝM PRACOVNÍKOM ORGANIZÁCIE SÚ RIEŠENÉ IBA NA PRACOVISKU A NIKDY NIE PRED PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.

 

 • VŠETCI ZAMESTNANCI DBAJÚ NA UDRŽOVANIE A ZVYŠOVANIE PRESTÍŽE SVOJHO POVOLANIA I DOMINIK N.O.  I V MIMOPRACOVNEJ DOBE  VYSTUPUJÚ TAK, ABY NEZNIŽOVALI DÔVERU V OČIACH VEREJNOSTI.

 

 • ZAMESTNANCOM JE UMOŽNENÉ SA VZDELÁVAŤ A UDRŽOVAŤ SI, PRÍPADNE ZVYŠOVAŤ KVALIFIKÁCIU POTREBNÚ PRE VÝKON SVOJEJ

PROFESIE.

 

ZÁVER

 • ETICKÝ KÓDEX AKO SÚČASŤ VNÚTORNÝCH NORIEM JE PRE KAŽDÉHO ZAMESTNANCA ZÁVÄZNÝ A JEHO NEDODRŽIAVANIE MÔŽE BYŤ POSUDZOVANÉ AKO PORUŠENIE PRACOVNEJ DISCIPLÍNY SO VŠETKÝMI Z TOHO VYPLÝVAJÚCIMI DÔSLEDKAMI.

 

 • ETICKÝ KODEX NADOBÚDA PLATNOSŤ DŇOM 1.1.2013