Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu
Verzia: 3
KRÍZOVÝ PLÁN Platná od: 13.3.2020
Účinná od: 14.3.2020

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

v zariadení sociálnych služieb DOMINIK, n.o.

 

 

Meno Funkcia Dátum Podpis
Spracoval: PhDr.Erika Sučanská Riaditeľka ZSS 13.3.2020
Schválil: František Garaj Riaditeľ n.o. 14.3.2020

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Účel vydania

1.1 Účelom vydania toho krízového plánu ZSS DOMINIK, n.o. je:

 • zabezpečenie koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej „COVID-19“);
 • vytvorenie podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príbuzných a známych, ako aj zamestnancov a manažmentu zariadenia sociálnych služieb (ďalej „ZSS“);
 • formulácia preventívnych opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 a postupov pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u klientov alebo zamestnancov zariadenia.

 

1.2 Dokument je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia v ZSS, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sociálnych službách“).

 

1.3. Poskytovanie sociálnej služby vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Poskytovateľ sociálnej služby  preto aj v čase krízových situácií vytvára podmienky k podpore a zachovaniu základných ľudských práv a slobôd všetkých osôb v ZSS.

 

Článok 2

Súvisiace predpisy a usmernenia

 

2.1. Poskytovateľ sociálnych služieb sa vzhľadom na dosiahnutie účelu smernice riadi najmä nasledovnými predpismi:

 • Nariadenie vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie;
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu;
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2.2 Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v  súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“), Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov verejnej správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR.[1]

 

2.3 Za týmto účelom riaditeľka zariadenia alebo ňou poverená osoba denne sleduje aktuálne informácie na webovom sídle MPSVR SR a ďalších relevantných inštitúcií. (úrad verejného zdravotníctva…)

 

Článok 3

Osobitý charakter predpisu – otvorenosť

 

3.1 Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú,  je tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je nevyhnutné ho aktualizovať, dopĺňať a meniť.

 

3.2 Zmeny v dokumente budú vyznačené farebne kvôli lepšej prehľadnosti. Zamestnanci a klienti budú o nich pravidelne informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má riaditeľka ZSS  alebo ňou poverený zamestnanec.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 4

Informovanosť o víruse a ochorení COVID-19

4.1 Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné  informácie ohľadom rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch ochorenia COVID-19 a preventívnych opatreniach.

 

4.2 Za koordinovanú informovanosť je v ZSS zodpovedná riaditeľka ZSS alebo ňou poverený zamestnanec. Náležitá informovanosť je dôležitá pre všetkých zamestnancov zariadenia, klientov ako aj ich rodinných príbuzných a známych. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby informovanosť bola pre všetkých zrozumiteľná a dostupná. ( vypracovaný manuál v zrozumiteľnej grafickej podobe pre prijímateľov sociálnych služieb )

 

4.3 SARS-CoV-2 je respiračný vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. K prenosu dochádza primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v slinách, moči a stolici.

 

4.4 Testovanie na prítomnosť koronavírusu sa môže realizovať aj preventívne. Samotné testovanie ešte neznamená, že niekto v DOMINIK, n.o. je nositeľom vírusu. ( zabezpečené testovanie – rýchlotestami – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, PCR testovanie -Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb – MEDIREX GROUP )

 

4.5 Príznaky ochorenia COVID-19 sú najmä:

 • teplota nad 38°C (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a poradiť sa s lekárom),
 • kašeľ,
 • sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych – ľudovo „nevie sa dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),
 • bolesť svalov
 • únava.

Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov s oslabeným imunitným systémom, a to najmä:

 • seniorov nad 70 rokov,
 • klientov s chronickým ochorením (onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne ochorenia),
 • klientov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi.

 

4.6 Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným respiračným infekčným ochorením, preto je potrebné zachovať rozvahu a kontaktovať všeobecného lekára, alebo v prípade nejasností hygienika príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) a riadiť sa ich usmerneniami.

 

Článok 5

Prevencia šírenia vírusovej infekcie a ochorenia COVID-19

 

5.1 Všeobecné zásady šírenia respiračných chorôb

Najlepším spôsobom, ako zabrániť nákaze, je vyhnúť sa expozícii (t. j. stretnutiu) s infikovaným človekom alebo expozícii s vírusom. Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov, vrátane SARS-CoV-2, sú nasledovné:

 • vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením;
 • skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí;
 • často si umývať ruky teplou vodou a mydlom (najmä pri priamom kontakte s chorými alebo izolovanými pri čakaní na výsledky v prostredí zariadenia sociálnych služieb alebo ich okolí); ak mydlo s dezinfekčným účinkom v dávkovači nie je dostupné ako ďalší stupeň po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu;
 • účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s virucídnym účinkom.

Dezinfekcia je v DOMINIK, n.o. realizovaná v súlade s Prílohami č. 3 a 4 tohto dokumentu.

 

5.2 Umývanie rúk

5.2.1 Zamestnanci DOMINIK, n.o.  by si mali umývať ruky najmä:

 • pred odchodom z domu,
 • pri príchode do práce,
 • po použití toalety,
 • po prestávke a denných pracovných činnostiach,
 • pred prípravou jedla a nápojov,
 • pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
 • pred odchodom z práce,
 • pri príchode domov,
 • po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.

Dôležité je nepoužívať spoločné uteráky, predmety osobnej potreby a dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo k ich kontaminácii a vetrať.

 

5.2.2 Klienti DOMINIK, n.o.  by si mali umývať ruky najmä:

 • po použití toalety,
 • pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
 • po návrate do vnútorných priestorov zariadenia z vychádzky (v areáli zariadenia),
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
 • po návrate do ZSS z pobytu mimo zariadenia,
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára.

Dôležité je nepoužívať spoločné uteráky, predmety osobnej potreby.

 

5.3 Prekrytie horných dýchacích ciest (tvárové rúška)

5.3.1 V súlade s nariadením hlavného hygienika SR je dôležitým preventívnym opatrením zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (tvárové rúška), ktoré poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Je dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu.

 

5.3.2 Po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy neodstraňovať rúško uchopením rúška jeho časťou pokrývajúcou tvár) a zlikvidovať rúško ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

 

5.3.3 DOMINIK, n.o. zabezpečí pre všetkých pracovníkov a klientov dostatočné množstvo ochranných rúšok.

 

5.3.4 Inštrukcie ohľadom adekvátneho používania rúšok v DOMINIK, n.o. koordinujú zdravotné sestry ( I.etapa, II.etapa ) alebo nimi poverený pracovník.

 

5.3.5 Výnimky z nosenia rúšok budú starostlivo zvážené vzhľadom na osoby s demenciou. O výnimkách z nosenia ochranných rúšok budú informovaní aj ostatní klienti a všetci pracovníci DOMINIK, n.o..

 

5.4 Zákaz návštev a odporúčanie k obmedzeniu pohybu klientov mimo areálu zariadenia

 

5.4.1 Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení poskytujúcom pobytovú sociálnu službu rešpektuje zákaz návštev a postupuje v súlade s Odporúčaním k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

 

5.4.2 O týchto opatreniach informuje DOMINIK,n.o. nasledovným spôsobom:

 • na vstupných dverách zariadenia,
 • osobnou komunikáciou s klientmi,
 • elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými,
 • informovaním na svojom webovom sídle, facebooku

 

5.4.3 Pri komunikácii zákazu návštev a odporúčaní k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia je potrebné pri vysvetlení ich obsahu a dôležitosti použiť metódy a techniky sociálnej práce v oblasti komunikácie, a to v závislosti od fyzických a duševných možností a schopností konkrétneho klienta porozumieť týmto zákazom. Prijímatelia sú pritom povzbudzovaní k iným formám komunikácie so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi (telefonickou, e-mailovou komunikáciou alebo prostredníctvom sociálnych sietí), aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich izolácie. V DOMINIK, n.o. sa naďalej budú vykonávať odborné aktivity, pričom budú zachované preventívne hygienické opatrenia (použitie tvárového rúška – personál, rukavíc- personál). Ak tieto opatrenia majú vplyv na  individuálne plány, programy sociálnej rehabilitácie resp. aj rizikové plány, odborní pracovníci zodpovední za ich administráciu ich spolu s klientom a ďalšími zainteresovanými osobami vyhodnotia a následne aktualizujú.

 

5.4.4 V prípade, že prijímateľ aj napriek jednoznačne a zrozumiteľne komunikovanému odporúčaniu k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia nie je ochotný toto odporúčanie rešpektovať, je potrebné ho vyzvať, aby v čase pohybu mimo priestorov zariadenia postupoval v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, t. j. bez prerušenia používal ochranné prostriedky – rúško resp. iný spôsob zakrytia oblasti úst a tváre a rukavice a pri kontakte s inými osobami dodržiaval odstup minimálne 2 metre.

 

5.4.5 Veľmi dôležité je v DOMINIK, n.o. počas nebezpečenstva šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavať zakázať návštev. Ani vo výnimočných prípadoch nepovoliť návštevy príbuzným, ktorí vykazujú známky respiračnej infekcie.

 

5.4.6 V prípadoch, že bola potrebná hospitalizácia klienta, po návrate do DOMINIK, n.o. je umiestnený v samostatnej izbe.

 

5.5 Ochranné pomôcky

 

5.5.1 DOMINIK, n.o. je povinný plniť ochranné preventívne opatrenia a bezplatne zabezpečiť a poskytovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby. Zodpovednosť za toto opatrenie nesie riaditeľka ZSS v spolupráci s ekonomickým úsekom. Evidenciu o poskytnutí ochranných pomôcok vedie administratívny pracovník a zdravotná setra.

 

5.5.2 V prípade nedostatku ochranných pomôcok, zodpovedná osoba ( riaditeľka ZSS ) bezodkladne požiada o výpomoc na príslušnom vyššom územnom celku. ( BBSK )

 

5.6 Preventívna kontrola zdravotného stavu klientov

 

5.6.1 Každé ráno službu konajúca zdravotná sestra bude kontrolovať zdravotný stav klientov – teplotu, príznaky respiračného infektu. Do 9:00 hod. bude každé ráno informovať  o zdravotnom stave klientov  riaditeľku ZSS. Vo večernom čase (18:00 – 20:00) bude službu konajúci personál opätovne  kontrolovať zdravotný stav klientov – teplotu, príznaky respiračného infektu. V prípade výskytu nejakého príznaku je personál povinný bezodkladne informovať riaditeľku ZSS.

 

5.6.2 V prípade, že bude klient DOMINIK, n.o. vykazovať akýkoľvek klinický príznak respiračného infektu, bezodkladne  túto situáciu zdravotná sestra konzultuje s ošetrujúcim lekárom.

 

5.7 Preventívne opatrenia pri prijímaní nových klientov

5.7.1 V záujme ochrany života a zdravia klientov v DOMINIK, n.o. a bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby je možné prijímanie iba fyzickej osoby, ktorá je v ohrození života alebo zdravia a je odkázaná na poskytnutie sociálnej služby,  a to

– z prirodzeného domáceho prostredia, ak absolvovala 14 dňovú preventívnu karanténu na určenom karanténnom mieste  a po 12-tom dni preventívnej karantény absolvovala test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,

– zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak priamo v zariadení ústavnej zdravotnej absolvovala test na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

 

Článok 6

Opatrenia v prípade podozrenia na respiračnú infekciu a v prípade návratu zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

 

6.1 V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a zabránenie jeho kontaktov pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti (t. j. 14 dní resp. podľa usmernenia lekára).

 

6.2 Osoby s akútnym respiračným ochorením by mali dodržiavať respiračnú hygienu – dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakrývať si ústa a nos vreckovkou alebo papierovým obrúskom.

 

6.3 Osoba, s ktorou má DOMINIK, n.o. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a bola jej poskytnutá zdravotná starostlivosť v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, môže byť opätovne prijatá do ZSS až po splnení opatrení – „Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandemie Koronavirusu“. Klient je priamo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti testovaný na COVID-19. Až po absolvovaní dvoch testov na COVID-19 s negatívnym výsledkom je prevezený do ZSS, kde absolvuje preventívnu 14 – dňovú karanténu.

 

Článok 7

Riešenie situácie s výpadkami pracovníkov

 

7.1 V DOMINIK, n.o. je dôležitá intenzívna podpora jeho vedenia, rovnako všetkých pracovníkov, osobitné oceňovanie ich práce. Za účelom zmiernenia psychických a iných negatívnych dôsledkov krízovej situácie je im sprostredkovávané poskytovanie externej psychologickej a/alebo supervíznej podpory.  ( Psycho-sociálna podpora MZSR )

 

7.2 DOMINIK, n.o. podľa možnosti pristúpi k diverzifikácii (rozčleneniu) zamestnancov, čo znamená, že budú pracovať podľa rozpisov služieb len v jednej časti (v jednej budove) zariadenia.

 

7.3 Pred nástupom do práce zdravotná setra, alebo ňou poverená osoba (hlavná opatrovateľka ) meria teplotu každému zamestnancovi, a to ešte pred vstupom do budovy DOMINIKA. V prípade zvýšenej teploty nie je umožnené zamestnancovi vstúpiť do budovy. Tento je povinný kontaktovať svojho lekára za účelom posúdenia zdravotného stavu.

 

7.4 V prípade výpadku takého množstva zamestnancov, že by nebolo možné zabezpečiť chod prevádzky, nahlási riaditeľka ZSS príslušnému Okresnému úradu nedostatok personálnych kapacít v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonávajú. Okresný úrad koordinuje a organizačne zabezpečuje dopĺňanie personálnych kapacít.

 

7.5 Pri riešení nedostatku personálnych kapacít spolupracuje ZSS s miestnou  samosprávou. V prípade potreby riaditeľka požiada obec o poskytnutie dostupných personálnych kapacít na zabezpečovanie obslužných činností.

7.6 Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 sa ukladá zamestnancom pracovná povinnosť a zákaz uplatnenia práva na štrajk. Uložená pracovná povinnosť sa vzťahuje výlučne na zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Zamestnanec, ktorému bola uložená pracovná povinnosť je povinný:

 • zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 • vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 • plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jeho zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.)

 

Článok 8

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca

 

8.1 Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí boli vystavení kontaktu s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19, majú byť bezodkladne izolovaní v domácom prostredí počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou osobou, nakoľko sa v priebehu tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi.

 

8.2 Zamestnanec  je o kontakte s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19 povinný telefonicky informovať riaditeľku  ZSS.

 

8.3 Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu
u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii), najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť ochorenia COVID-19.
O prípadnom nariadení karantény, t.j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ, ktorý je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.

 

8.4 V prípade, že je zamestnancovi nariadená karanténa, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, pri ktorej mu prislúcha náhrada mzdy alebo platu rovnako ako v prípade, keď je dočasne práce neschopný.

 

8.5 V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú v ZSS izolovaní všetky ostatné osoby, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ.  Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku ZSS a usmernenia pracovníka RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje sa podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“ (pozri Príloha č. 2).

 

Článok 9

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta

 

9.1 V prípade, ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 u klienta, je zodpovedným zamestnancom ( riaditeľka ZSS, zdravotná setra ) kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný lekár pre dospelých), ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ podľa miestnej príslušnosti. ( RÚVZ Žiar nad Hronom )

 

9.2 V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z vírusového ochorenia COVID-19, ale rozhodne, že chorý klient nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je
v ZSS chorý klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného pracovníka RÚVZ. V starostlivosti o tohto klienta sa postupuje rovnako ako
v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným klientom je označená ako infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení, bariérovej ošetrovacej techniky a dôslednom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“).

 

9.3 V prípade, že ide o klienta s potvrdeným ochorením COVID – 19, je povinný používať ochranné rúško, ak ho daná osoba toleruje. Použité rúška sú následne bezpečne uskladnené v špeciálnej nádobe označenej ako biologický odpad alebo aspoň v 2 vreciach a samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má pravidelne vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontamináciu okolitého prostredia mimo izbu izolovaného klienta. Následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku zariadenia, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie odpadkov z hľadiska ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.).

 

9.4 Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu s klientom so suspektným (podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade, že ich ZSS nemá k dispozícii, žiada o ich zabezpečenie príslušný vyšší územný celok.

 

9.5 Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého klienta sú bezpečne likvidované ihneď po použití (vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie sú k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí byť klient v spolupráci s RÚVZ prevezený sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti.

 

9.6 Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých klientov, ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“ (pozri Príloha č. 2).

 

9.7 Personál je o jednotlivých postupoch vzdelávaný podľa vnútorných predpisov a pokynov RÚVZ.

 

Článok 10

Dočasné karanténne (izolačné) miestnosti

 

10.1 V DOMINIK, n.o. je potrebné z dôvodu ochrany ostatných klientov aj zamestnancov pristúpiť k vytvoreniu dočasných karanténnych miestností (určené pre klientov prepustených z nemocnice bez podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo pre klientov prepustených z nemocnice, ktorí vykazujú príznaky ochorenia COVID-19, ale neboli na ochorenie testovaní) a k vytvoreniu dočasnej izolačnej miestnosti pre klientov s potvrdeným ochorením na COVID-19.

 

10.2 Karanténne miestnosti sú vytvorené v spolupráci s lekárom a v prípade  potreby aj s RÚVZ. Ich zoznam je prílohou č. 6 tejto smernice.  V prípade výskytu ochorenia COVID-19 sú tieto miestnosti označené ako „Izolačná miestnosť COVID-19“.

 

10.3 V prípade potreby bude podľa odporúčaní RÚVZ spracovaný plán tzv. reprofilizácie lôžok v ZSS, t. j. vytvorenia izieb, miest, oddelenia pre izoláciu pre prípad nariadenia rozsiahlejšej izolácie v zariadení. Ak taká situácia nastane, postup bude detailne koordinovaný  s RÚVZ. Krízový tím ZSS  pripraví plán prechodného preskupenia klientov a vytvorenia minimálne 2 tzv. izolačných miestností so samostatným WC, prípadne kúpeľňou (ak to je možné).

 

Článok 11

Manipulácia s odpadom

 

11.1 Všetok odpad, s ktorým bola nakazená osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, má byť vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a silu minimálne 0,1 mm. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať OOPP.

 

Článok 12

Zloženie krízového tímu a dôležité kontakty

12.1 Za účelom zabezpečenia preventívnych, a v prípade potreby aj represívnych opatrení v súvislosti so  šírením ochorenia COVID-19 v ZSS,  ako aj zabezpečenia realizácie plánu krízových opatrení, riaditeľka DOMINIK, n.o.  menuje vybraných zamestnancov za členov krízového tímu. Zoznam členov krízového tímu tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.

 

12.2 V prípade potreby budú do pracovnej skupiny prizvaní aj iní zamestnanci ZSS,  prípadne externí odborníci.

 

 

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Dokument -krízový plán je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní sa s ním preukázateľne oboznámiť.

 

 1. Kontrolou jeho dodržiavania a realizovania sú poverení zamestnanci ( riaditeľka ZSS, sociálna pracovníčka, zdravotné sestry ).

 

 1. Dokument – Krízový plán nadobúda platnosť dňom vydania. V tlačenej podobe je uložený k nahliadnutiu a k dispozícii:
 2. a) v kancelárii riaditeľky ZSS,
 3. b) v opatrovateľských miestnostiach ( I.etapa, II.etapa ),
 4. c) na nástenke v zimných záhradách.

 

 1. Dokument – Krízový plán je zverejnený na webovom sídle DOMINIK, n.o. Veľká Lehota www.dominikno.sk , najneskôr do 7. mája 2020.

Zoznam príloh

 

Príloha č. 1 Zoznam a kontakty členov krízového  tímu a iné dôležité kontakty

Príloha č. 2 Protokol postupu pre prípad podozrenia nákazy v zariadení

Príloha č. 3 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčných prostriedkov (upratovačka)

Príloha č. 4 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčných prostriedkov (personál ošetrovateľského a opatrovateľského úseku)

Príloha č. 5 Organizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Príloha č.6 Zoznam izolačných miestností (podľa špecifík DOMINIK, n.o.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

Zoznam  a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty

 

Meno Telefón E – mail Podpis
PhDr.Erika Sučanská
Mgr. Cecília Šályová
Emília Garajová

 

Interný dokument zariadenia, zverejnený na nástenkách zariadenia

 

 

Kontaktná osoba na odpovedanie otázok: PhDr.Erika Sučanská – riaditeľka ZSS, zdravotné sestry

Dohodnutá forma komunikácie (informovanosti zamestnancov/rodinných príslušníkov): telefonická, emailová – s dôrazom na zníženie paniky

 

Kontakty, RÚVZ, lekári

 

Meno / názov Telefón / E-mail
ošetrujúci lekár Podľa lekárov prijímateľov
RÚVZ  Žiar nad Hronom 0911214488
RÚVZ …  
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682

novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Národné referenčné centrum zdravotníckych  informácii 0800 221 234

 

Interný dokument zariadenia, zverejnený na nástenkách zariadenia

 Príloha č. 2

Protokol postupu

(v prípade podozrenia nákazy v zariadení)

 

Úkon Zodpovedný
1.     Zistenie osoby nakazenej  virózou v DOMINIK, n.o Ktorýkoľvek zamestnanec okamžite nahlási riaditeľke ZSS a zdravotnej sestre
2.     Kontaktovanie RÚVR, zriaďovateľa a zmluvného/príslušného všeobecného  lekára Riaditeľka alebo ňou poverená osoba

RÚVZ : tel: 0911 214 488

 

Všeobecný lekár:

podľa klienta

3.     Preventívne uzavretie oddelenia DOMINIK, n.o., na ktorom boli príznaky ochorenia zistené, do izolácie

 

Príkaz vydá riaditeľka ZSS
4.     Vyšetrenie všetkých klientov a zamestnancov zariadenia

 

Kontaktuje sa zmluvný lekár/príslušný všeobecný lekár, ktorý spoločne s RÚVZ zabezpečí testovanie všetkých osôb
5.     14 dní karanténa na oddelení v prípade, že nákaza nebola potvrdená Nariadi RÚVZ
6.     V prípade potvrdenia nákazy presunutie nakazenej osoby do izolačných priestorov s označením Izolačná miestnosť – COVID-19 Príkaz vydá riaditeľka ZSS
7.     Okamžité zaktivizovanie Izolačnej miestnosti – COVID-19, presťahovanie klientov do Izolačnej miestnosti – COVID-19, postup umiestnenia klientov podľa štandardu/dokumentu „Zabezpečenie sociálnych služieb v pandémii COVID-19“ Príkaz vydá riaditeľka podľa nariadenia RÚVZ
8.     Zapojenie zamestnancov do služby v rámci Izolačnej miestnosti – COVID-19 Zamestnanci, ktorí budú na tomto oddelení slúžiť, udelili k tomu vopred súhlas. V prípade výmeny zamestnanca sa postupuje podľa štandardu/dokumentu : Príprava a zaistenie prevádzky DOMINIK, n.o. v prípade podozrenia na výskyt COVID 19
9.     Informovanie rodinných príslušníkov Riaditeľka ZSS, Sociálna pracovníčka

 

10.  Spolupráca so zriaďovateľom ( riaditeľ n.o.), VÚC, telefonická informácia o situácii a žiadosť o bezodkladné dodanie ďalších ochranných prostriedkov, rukavíc, ochranných oblekov, okuliarov.

 

Riaditeľka ZSS

Ekonómka zariadenia

 

Kontaktná osoba zriaďovateľa (napr. v meste / obci) a VÚC.

11.  Poskytovanie služby v infikovanom priestore s obmedzením kontaktu s ostatnými Zodpovední zamestnanci
12.  Poskytovanie najnutnejších a nevyhnutných zdravotných a opatrovateľských činností Podľa stanoveného zoznamu nevyhnutných činností a podľa štandardu/dokumentu : Príprava a zaistenie prevádzky DOMINIK, n.o. v prípade podozrenia na výskyt COVID 19
13.  Upozornenie zamestnancov na pracovný režim, kedy je nutné poskytovať – základnú činnosť a šetriť vlastný organizmus častejšími prestávkami v práci Riaditeľka ZSS
14.  Oslovenie záložného tímu pre prípad nutnosti výmeny zamestnancov Riaditeľka ZSS, sociálna pracovníčka, zdravotná sestra
15.  Zaistenie celodennej stravy a ďalších základných potrieb izolovaných (?) zamestnancov z infikovaného oddelenia Distribúcia stravy, aktualizácia a nahlasovanie počtu porcií – vedúca kuchyne
16.  Zabezpečenie nevyhnutných nákupov pre klientov a pre zamestnancov Ekonómka zariadenia
17.  Zabezpečenie prania bielizne – oddelená cesta Ekonómka zariadenia
18.  Kontaktovanie psychológa s požiadavkou o poskytnutie konzultácie (podpory) po telefóne -Psycho-sociálna podpora MZSR Riaditeľka ZSS, Sociálna pracovníčka
19.  Priebežné monitorovanie stavu klientov a zamestnancov z infekčného priestoru Zdravotné sestry
20.  Pravidelné stretnutia krízového tímu, priebežné vyhodnocovanie situácie, snaha o upokojenie neštandardnej situácie v areáli Členovia krízového tímu

 

21.  Priebežné podávanie informácií a spolupráca s RÚVZ, Okresným úradom, obcou Riaditeľka ZSS
22.  Priebežné hygienické opatrenia Podľa odporúčaní RÚVZ

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3

 

Upratovačka
Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčný prostriedkov
Počet strán: 1

 

Dátum Dezinfekcia podláh v izbách

PODPIS

Dezinfekcia podláh

na chodbách

PODPIS

Dezinfekcia vypínačov

 

PODPIS

Dezinfekcia kľučiek WC,

izby, kúpeľne

 

PODPIS

Dezinfekcia madiel

 

PODPIS

Dezinfekcia kľučiek

 

 

PODPIS

Skontroloval: Dátum:

 

 

Príloha č. 4

 

Personál opatrovateľského úseku
Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčnývh prostriedkov
Počet strán: 2

 

Dátum Dezinfekcia kľučiek

 

PODPIS

Dezinfekcia madiel

 

PODPIS

Dezinfekcia vypínačov

 

PODPIS

Dezinfekcia stolíkov a postelí

 

PODPIS

Dezinfekcia povrchov nábytku/

 

PODPIS

Dezinfekcia kuchynky, príborov a pohárov/

PODPIS

Germicídny žiarič/

 

PODPIS

Skontroloval: Dátum:

 

Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony bude personál opatrovateľského úseku vykonávať nielen v noci, ale mimoriadne aj každý deň po 15 hodine až do odvolania. Pre poobedňajší zápis slúži uvedená tabuľka. Do prázdnej kolónky žiadame podpis personálu.

 

 1. Štandardné preventívne opatrenia zahŕňajú hygienu rúk; použitie OOPP, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s krvou pacienta, telesnými tekutinami, sekrétmi (vrátane respiračných sekrétov) a poškodenou kožou. Umývanie rúk – mydlom, vodou a dezinfekčnými prípravkami na báze alkoholu
 2. Dezinfekcia kľučiek sa týka (WC, zdravotný úsek, izby, kúpeľne)
 3. Madlá v kúpeľniach, WC, výťahy a chodby
 4. Germicídny žiarič – jedáleň po raňajkách každý deň ( 60 min.) spoločenskú miestnosť na odd. každý deň  po 20.00 h na (30 min) a podľa potreby

 

Záznam vystavil

 

 

 

Príloha č. 5

 

Organizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb v DOMINIK, n.o

 

Opatrenia termín zodpovedá splnené
Je pripravený zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom zamestnanca), ktorí vyjadrili ochotu v prípade karantény v ZSS zotrvať v krízovej službe (t. j. nepretržitý pobyt v uzavretom objekte 24/7). Prostredníctvom zoznamu sa zabezpečí ich včasné informovanie o odporúčaniach pre krízový pobyt v ZSS.
Je potrebné zabezpečenie dostatočného množstva OOPP pre zamestnancov – jednorazové rúška, jednorazové plášte, štíty, rukavice, respirátory, dezinfekcia, plôch a alkohol na ruky.
Bude spracovaný plán tzv. reprofilizácie lôžok v ZSS, t.j. vytvorenia izieb, miest, oddelenia pre izoláciu pre prípad nariadenia rozsiahlejšej izolácie v ZSS. Toto bude detailne koordinované s RÚVZ, ak taká situácia nastane. Krízový tím si pripraví iba plán prechodného preskupenia klientov a vytvorenia minimálne 2 tzv. izolačných miestností so samostatným WC, prípadne kúpeľňou (ak to je možné).

 

Je k dispozícii zoznam potrebných liekov každého klienta a informačný list klienta, ktorý obsahuje kontakty na príbuzných, na zamestnancov ZSS, základná diagnóza, druh sociálnej služby, iné, napr. diéta a pod.  ( program CYGNUS )

 

 

 

Organizácia obslužných prevádzok

 

Opatrenia termín zodpovedá splnené
Je zostavený týždenný jedálny lístok s maximálnym podielom trvanlivých surovín a jednoduchých jedál.
Pokiaľ dôjde k výpadku technických služieb, je určené miesto, kde bude odpad uskladnený a ako bude označený.

 

Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti v

 

Opatrenia termín zodpovedá splnené
Je k dispozícii zoznam vybavenia, ktoré zamestnanci musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia karantény a povolania do ZSS ku krízovej službe (napr. karimatka, spací vak, základné lieky pre svoju potrebu, oblečenie na 1 deň atď.) a zamestnanci sú o ňom informovaní.
Vstupný zdravotnícky filter zamestnancov ZSS pred nástupom

do práce, kde sa zisťuje cestovateľská anamnéza,  príznaky respiračnej infekcie zamestnancov a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, v posledných 14 – dňoch

Je vytvorený zoznam psychologických intervencií pre ukľudnenie klientov, ich rodín, samotných zamestnancov. Vhodný je nácvik tzv. copingových stratégií na zvládanie stresu vedený sociálnym pracovníkom alebo iným povereným pracovníkom a zopakovanie si základných vedomostí a informácií z krízovej intervencie. Všetci zamestnanci by mali prejsť preverením ovládania základných stratégií.

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 6

 

Zoznam izolačných miestností

 1. Karanténa klienti
 • určite priestory, kde bude prebiehať karanténa klientov – I.etapa – zelená časť, II.etapa – béžová časť, v prípade vyššieho počtu nakazených možnosť využitia II.etapy ( rozhodne p. Sučanská)
 • označte presne priestory a uveďte presne počty osôb – zabezpečí p. Hanuščinová

 

 

 1. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe
 • určenie priestorov, kde budú môcť oddychovať zamestnanci, ktorí pracujú s klientmi v karanténe – šatňa zamestnancov, dolná spoločenská miestnosť, terapeutická miestnosť, jedáleň zelená, prenajatý rodinný dom v obci Veľká Lehota
 • označte presne priestory a uveďte počet osôb, ktoré si tam môžu oddýchnuť, prípadne prespať – zabezpečí p. Garajová, p. Hanuščinová
 • zabezpečte vybavenie miestností pre odpočinok a určite, že zamestnanci si zabezpečia potrebné súkromné vybavenie, napr. Lieky – zabezpečí p. Sučanská, p. Garajová, p. Hanuščinová

 

 

 1. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo priestorov karantény
 • určenie priestorov, kde budú môcť oddychovať zamestnanci, ktorí pracujú s klientmi, ktorí nie sú v karanténe – šatňa zamestnancov, dolná spoločenská miestnosť, terapeutická miestnosť, jedáleň zelená, prenajatý rodinný dom v obci Veľká Lehota
 • presné rozdelenie určí p. Sučanská
 • označte presne priestory a uveďte počet osôb, ktoré si tam môžu oddýchnuť, prípadne prespať – p. Hanuščinová

 

 

[1] Por. https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/