Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie.  ( Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia rôzneho typu etiológie… )

Poskytujeme

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 1. pracovná terapia
 2. záujmová činnosť

Utvárame podmienky na

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí

Podmienky prijatia do Špecializovaného zariadenia:

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009.
Pred podaním žiadosti do Špecializovaného zariadenia si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení VUC  v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave.

VUC vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb ( nájdete ju v sekcii Tlačivá ) v našom zariadení sociálnych služieb DOMINIK, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie.

Tlačivá môžete nájsť na webových stránkach VUC, alebo priamo si ich vyzdvihnúť na VUC.

Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám  pomôžeme.