Dominik n.o. zabezpečuje stravovacie služby svojim klientom umiestneným v zariadení sociálnych služieb, ale zároveň poskytuje stravovanie žiakom Základnej školy s materskou školou vo Veľkej Lehote, ako aj ostatným záujemcom.

Cena obeda je 3,40€

Bližšie informácie získate u vedúcej kuchyne denne od 7,00 – 15,00 hod.
na č.t: 0908 979 284