• Terénna sociálna služba sa poskytuje osobe v jej prirodzenom sociálnom (rodinnom) prostredí.
  • Cieľovou skupinou sú občania postihnutí, alebo ohrození sociálnym vylúčením, občania žijúci v uzavretých sociálne izolovaných komunitách s relatívne vysokou mierou sociálnej odkázanosti.
  • Poslaním terénnych služieb je odstraňovanie bariér znevýhodnení vzniknutých v dôsledku sociálnych, alebo zdravotných udalostí.
  • Terénna sociálna služba sa uskutočňuje prostredníctvom opatrovateľských činností, zabezpečením stravovania, prania bielizne a upratovania  v obci Veľká Lehota.