Popis krokov pre venovanie 2% dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte  vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30.apríla 2023  pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Poučenie:
na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
Daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“), predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „vyhlásenie“) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, vystavené zamestnávateľom v súlade s § 39 ods. 7 zákona (ďalej len „potvrdenie o zaplatení dane“). Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto tlačivá majú predpísanú štruktúrovanú formu.
Na riadku 01 uvádza daňovník rodné číslo.
Na riadku 02 sa uvádza dátum narodenia v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.
Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré zamestnávateľ vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie, t. j. rok 2022, ak zamestnávateľ vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie roku 2022.
I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Riadky 03 až 05 vypĺňa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo aj s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa predtlače.
Na riadkoch 06 až 10 vypĺňa daňovník adresu svojho miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí v deň podania vyhlásenia.
Na riadku 11 vyplní daňovník svoje telefónne číslo (tento údaj nie je povinný).
Na riadku 12 uvádza daňovník daň zníženú o daňové bonusy (§ 33 a 52zzn, 33a zákona) z potvrdenia o zaplatení dane, ktorá je vypočítaná v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie. Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou vyhlásenia.
Na riadku 13 vyplní daňovník sumu (podiel zaplatenej dane) do výšky 2 % alebo 3% zo zaplatenej dane, ktorú uviedol na riadku 12 vyhlásenia.
Podiel zaplatenej dane do výšky 3 % podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka, ak o to dobrovoľník požiada. Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu
II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Na riadkoch 15 až 21 daňovník uvádza údaje o jednom prijímateľovi. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať. V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona.