Osobná sloboda a sloboda pohybu:

 • Voľba miesta pohybu – prijímatelia sociálnych služieb v DOMINIK n.o.  majú možnosť slobodne sa pohybovať a využívať všetky priestory zariadenia sociálnych služieb. Objekt DOMINIK n.o. je bezbariérový, slobodný a voľný prístup je zamedzený iba do prevádzkových priestorov.
 • Sloboda pohybu, pohyb v zariadení a mimo zariadenia – sloboda pohybu sa prijímateľom sociálnych služieb zaručuje. Prijímateľom sociálnych služieb sa umožňuje slobodný pohyb aj mimo zariadenia. Ak zdravotný stav neumožňuje klientovi samostatný pohyb DOMINIK n.o. zabezpečí klientovi asistenciu a sprievod. ( sociálny pracovník, zdravotná sestra, dobrovoľník…)
 • Možnosť voľby a rozhodovania o svojom čase – zobúdzanie sa, stravovanie, fajčenie… V rámci individuálneho plánovania sú mapované obyčaje a zvyky klienta, poskytovateľ sa im v rámci svojich možností prispôsobuje. Klienti majú vymedzený priestor, kde môžu fajčiť. 

Právo na ochranu súkromia:

 • Nedotknuteľnosť obydlia – právo rozhodovať kto a kedy vstupuje do izby, možnosť odoprieť vstup, možnosť zamykania sa, možnosť požiadať si o jednoposteľovú izbu, možnosť dozariadenia a výzdoby svojej izby. Zamestnanec pri vstupe do izby zo zásady klope a čaká na výzvu k vstupu, prípadne niekoľko sekúnd počká a potom vstúpi. Klient má možnosť uzamykať si svoju izbu, skriňu a nočný stolík. Izby sú vybavené tak, aby si klient pripútaný na lôžko mal možnosť privolať pomoc ( komunikačný systém Pacient-Sestra ). Bočnice sú zdvíhané a používané iba na základe písomného informatívneho súhlasu klienta, rodinného príslušníka, ktorý je o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný, ktorý môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pri používaní bočníc má klient k dispozícií signalizačné zariadenie na privolanie personálu. 
 • Nedotknuteľnosť osoby – rozhodovanie sa o svojej vizáži, pomoc s osobnou hygienou, zachovanie intimity pri osobnej hygiene. Zamestnanci dôsledne dbajú na intimitu pri realizovaní úkonov osobnej hygieny – zatváranie dverí do kúpeľne, používanie zástien pri realizovaní úkonov osobnej hygieny na lôžku v dvojposteľových izbách. 

Listové tajomstvo a ochrana osobných údajov:

 • Osobné preberanie a otváranie listov a inej pošty, zachovanie tajomstva pri telefonovaní a elektronickej komunikácií. Poskytovateľ neotvára žiadnu korenšpodenciu, ktorá je určená klientovi a to ani elektronickú. V prípade, ak  klient nie je schopný otvárať, alebo čítať si osobnú korenšpodenciu zabezpečí DOMINIK n.o. osobnú asistenciu ( sociálny pracovník, zdravotná sestra, kľúčový pracovník ). V DOMINIK n.o. je  asistencia poskytovaná aj pri telefonickom, alebo písomnom kontakte u osôb pripútaných na lôžko, alebo s iným handicapom. 

Právo na osobný a rodinný život:

 • Kontakt s rodinou, priateľmi, účasť na spoločenskom živote, partnerský a sexuálny život. DOMINIK n.o. usporadúva spoločenské akcie, na ktoré pozýva i rodinných príslušníkov a osoby blízke klientovi. DOMINIK n.o. vytvára podmienky na partnerské spolužitie ( ubytovanie v dvojposteľových izbách )

Právo na dôstojné zaobchádzanie:

 • Oslovovanie (pán, pani – podľa oslovenia nastaveného v programe Cygnus, prezývky – sa nepoužívajú, jednostranné tykanie…) Zamestnanci bežne klientom vykajú a  oslovujú  ich priezviskom, prípadne aj akademickým titulom. Ak si klient želá iné oslovovanie, táto skutočnosť je uvedená v osobnej karte klienta v programe Cygnus. Spôsob oslovovania nesmie znižovať dôstojnosť klienta a to ani v prípade, že by si takýto spôsob oslovovania vyslovene želal. Spôsob oslovovania a najmä prípadné tykanie musí byť akceptované i druhou stranou – zamestnancami. Zamestnanec má právo odmietnuť iné oslovovanie a používať štandardný spôsob.  
 • Štylizácia dospelého do role dieťaťa ( používanie zdrobnenín ) – nepripúšťa sa. Zamestnanci nehovoria o klientoch spôsobom, ktorý ich stigmatizuje. S klientmi sa komunikuje ako s osobami dospelými, v bežnej komunikácií nie sú používané zdrobneniny. 
 • Používanie terapeutických pomôcok – v prípade, že pri práci s klientom s demenciou sú používané terapeutické pomôcky ( plyšové hračky, bábiky…) je táto skutočnosť zaznamenaná v individuálnom pláne klienta.
 • Nerešpektovanie intimity pri osobnej hygiene – nepripúšťa sa
 • Neprezliekanie do civilného oblečenia – nepripúšťa sa. Imobilní klienti sú obliekaní podľa dennej potreby, nie sú ponechaní celý deň v pyžame. V prípade želania klienta a v prípade akútneho infekčného ochorenia a v prípade terminálneho štádia je možné ponechať klienta v pohodlnom oblečení ( nočná košeľa, pyžamo…). 

Právo na slobodné rozhodovanie, na primerané riziko:

 • Používanie domácich spotrebičov – prijímatelia soc. služieb majú právo používať vlastné elektrospotrebiče. Klientom je umožnené používanie bežných domácich spotrebičov, ak by tým nebolo ohrozené ich zdravie, alebo život. Používanie spotrebičov je upravené aj v rizikových plánoch.
 • Odmietanie liekov – klient má právo odmietať prijímanie liekov, alebo nedodržiavanie diéty. Každé odmietnutie musí byť zaznačené v programe Cygnus a podpísané klientom, alebo jeho rodinným príslušníkom. O nedodržiavaní liečby je potrebné upovedomiť lekára. 
 • Odmietanie diéty – prijímateľ sociálnych služieb má právo odmietnúť lekárom predpísané diétne stravovanie

Právo vlastniť majetok:

 • Prijímatelia sociálnych služieb majú právo vlastniť majetok – poskytovateľ sociálnych služieb musí umožniť klientovi bezpečné uloženie cenných vecí. DOMINIK n.o. nesmie odoberať klientovi jeho osobné doklady. Urobiť tak však môže so súhlasom klienta iba v prípadoch, že hrozí strata, alebo poškodenie dokladov z dôvodu zdravotného postihnutia prijímateľa soc. služieb. O uložení dokladov do osobnej dokumentácie klienta sa vyhotoví zápis v programe Cygnus.

Právo na prácu za odmenu:

 • Pracovná aktivizácia a terapia je podieľanie sa na práci bezodplatne
 • Práca pre vlastnú potrebu – starostlivosť o svoju izbu
 • Práca v zariadení v režime pracovného práva – práca v rámci prevádzkovania samotného zariadenia – zmluva, mzda
 • Práca mimo zariadenia v režime pracovného práva – zmluva, mzda

Právo na slobodu myslenia, svedomia a vierovyznania:

 • Klient ( prijímateľ sociálnej služby ) nesmie byť zvýhodňovaný z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva či iného zmýšľania, národného, alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, alebo etnickej skupine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. Zamestnanci zaobchádzajú s klientmi rovnako nediskriminačne bez ohľadu na ich názory, postavenie, vierovyznanie.