Je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009

V Zariadení pre seniorov sa podľa § 35 poskytuje sociálna služba:

a/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 alebo
b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov

Poskytujeme

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  2. sociálne poradenstvo
  3. sociálna rehabilitácia
  4. ubytovanie
  5. stravovanie
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  7. osobné vybavenie

Zabezpečujeme

  1. záujmová činnosť
  2. ošetrovateľská starostlivosť

Utvárame podmienky na

  1. úschovu cenných vecí

Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009.
Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave.

Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb ( nájdete ju v sekcii Tlačivá ) v našom zariadení sociálnych služieb DOMINIK, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie.

Tlačivá si  môžete vyzdvihnúť na mestskom, alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám  pomôžeme.